Vedtægter

Vedtægter for Aalborg Basketball Klub

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Aalborg Basketball Klub og forkortes Aalborg BK (ABK). Hjemsted er Aalborg Kommune.
Foreningen er medlem af Danmarks Basketball Forbund (DBBF), Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Endvidere er foreningen medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA). Foreningen er undergivet disses love og bestemmelser.
Foreningen blev startet i 1958 under navnet Danmarksgade Skoles Idrætsforening (DSI). I 1978 tog foreningen navneforandring til det nuværende navn.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at spille basketball og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til basketball i Aalborg og omegn. Det er endvidere et formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år. Optagelse af medlemmer under 16 år kræver samtykke fra forældre/værge. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket, som underskrives af forældre/værge, hvis medlemmet er under 16 år. Ved indmeldelse får medlemmet udleveret en velkomstfolder og klubbens vedtægter. Indmeldelsen er bindende for mindst 6 måneder, dog med en prøvetid på 3 uger.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske via elektronisk udmeldelsesblanket på klubbens hjemmeside til foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Medlemmet vil modtage en mail med skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

§ 6 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer, hvorfor indbetalingskort udsendes (omkring) 1. august og (omkring) 1. december til betaling 14 dage efter. For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Når et medlem stadig er i kontingentrestance efter rykkerskrivelse nummer 3, kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen udelukke eller ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Sådanne særlige forhold kan være dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller imod dens ånd, samt nedsættende eller krænkende udtalelser til pressen om foreningen og/eller dens ledere. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kræves det, at alle bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen, for at den kan effektueres.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret, har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremtræde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel, dog senest 1. marts ved annoncering på klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages på dagsordenen. Endelig dagsorden, regnskab og budget udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af sæsonregnskab for den forgangne sæson samt forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent og kørselstilskud
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af formand (lige år)
  • Valg af næstformand ulige år
  • Valg af kasserer (ulige år)
  • Valg af turneringsleder (lige år)
  • Valg af ungdomsansvarlig (lige år)
  • Valg af eliteansvarlig (ulige år)
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10)Eventuelt


§ 10 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jf. § 16 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftlig, såfremt to stemmeberettigede medlemmer begærer det. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet indføres i en protokol og godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

§ 12 Bestyrelsesvalg
Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen nedsætter hvert år følgende udvalg: et Breddeudvalg, et Eliteudvalg, et Ungdomsudvalg, et Sponsorudvalg, et Web/Pr-udvalg og et Aktivitets/Event-udvalg som varetager den daglige drift. Bestyrelsen kan derudover nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af formand, næstformand (med primært breddeansvar), kasserer, turneringsleder, ungdomsansvarlig og eliteansvarlig. Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand, turneringsleder og eliteansvarlig er på valg i lige år, mens kasserer, næstformand og ungdomsansvarlig (+ evt. event/pr) er på valg i ulige år.

§ 13 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes af 1) formand eller 2) næstfomand og kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Såvel formand som næstformand og kasserer optræder som fuldmægtige i finansielle spørgsmål. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand og kasserer. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor det ved stemmelighed er formandens stemme, der er afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningen eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel, jf. § 8, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel, jf. § 8 indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning skænkes foreningens formue (og materiel) til basketballmæssig aktivitet i Aalborg og foreningens medlemmer vil ikke have krav på at få andel i formuen.